Laddar

Öppettider idag
onsdag 11-18
Öppettider idag
onsdag 11-18

Nordstan följer myndigheternas rekommendationer och beslut gällande coronaviruset.

Läs mer här

Integritetspolicy avseende kamerabevakning i Nordstan

Nordstans Samfällighetsförening, org. nr 716409-3374 (”Föreningen”) har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande dig som behandlas av oss behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

För den kamerabevakning som sker av vissa delar av köpcentrumet, parkeringshuset och lastgatan (”Nordstan”), är Föreningen personuppgiftsansvarig och vi behandlar dina personuppgifter, dvs. de bilder av dig som fångas på våra kameror, i enlighet med den här integritetspolicyn och gällande personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till Föreningen vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

Föreningen är mån om att skydda dina personuppgifter och angelägen om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert varför vi använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till de personuppgifter som omfattas av vår kamerabevakning.

Kamerabevakning av köpcentrumet och parkeringshuset

Syftet med att kamerabevaka köpcentrumet och parkeringshuset är att:

  • öka tryggheten för Nordstans besökare och de personer som har sin arbetsplats i fastigheterna;
  • förebygga, avslöja eller utreda brott (det sistnämnda genom att tillhandahålla brottsutredande myndigheter med bildmaterial för att i efterhand kunna utreda brott och lagföra gärningsmannen/männen); samt
  • förebygga och förhindra olyckor samt fara för människors liv och hälsa.

Fram till den 1 augusti 2018 utför Föreningen den kamerabevakning som ovan beskrivits med stöd av tillstånd eller anmälan enligt reglerna i kameraövervakningslagen (2013:460). Den kamerabevakning som utförs, sker dessutom och därefter, med stöd av Föreningens berättigade intresse att kunna bevaka Nordstan för att uppfylla de syften som ovan angivits.

Kamerabevakning av lastgatan

Syftet med att kamerabevaka lastgatan (som är privat område) är att ha kontroll över vilka fordon och leveranser som sker där. Förutom detta sker bevakning av lastkajerna som finns på lastgatan så att det inte står brännbart material kvarlämnat som kan förorsaka brand. Den kamerabevakning som utförs där sker med stöd av Föreningens berättigade intresse att kunna uppfylla syftena med bevakningen, som angivits ovan.

Om leveransen inte är föranmäld, ska föraren av fordonet scanna sitt körkort vid inpassering till lastgatan för att identifiera sig. Syftet med detta är att kontrollera att inga obehöriga personer tar sig in på området, utan enbart de som har en leverans till exempelvis ett företag eller en butik i Nordstan. Den lagliga grunden för behandlingen är Föreningens berättigade intresse att uppfylla syftet enligt ovan. Scanningsbilden av körkortet sparas i 14 dagar och raderas sedan. Dessa bilder kommer enbart att hanteras av Föreningen och inte lämnas ut till tredje man.

Hur länge sparas bilderna?

Föreningen vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. Detta innebär att Föreningen vanligtvis inte sparar bilderna under en längre tid än 14 dagar. Föreningen kan dock komma att spara uppgifterna under en längre tid om de är nödvändiga för att uppfylla något av syftena med bevakningen. En sådan situation är t.ex. om det i Nordstan inträffat ett brott eller en olycka och bilderna behövs för att kunna utreda händelsen eller användas för att kunna förebygga framtida händelser. Bilderna sparas då så länge som utredningen pågår.

Överföring av personuppgifter

Föreningen kan komma att ge polis och räddningstjänst möjlighet att koppla upp sig mot Föreningens kameror för att kunna förhindra fara för människors liv och hälsa och begränsa egendomsskador vid en pågående allvarlig händelse (exempelvis en pågående terrorhandling eller allvarlig brand). Föreningen kan också komma att lämna ut bildmaterial från kamerabevakningen på begäran av polis- eller åklagarmyndigheten vid en pågående brottsutredning där fängelse förekommer i straffskalan. Utöver detta överför Föreningen inte bilderna till någon annan part och därmed inte till någon utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, samt begära att personuppgifter om dig rättas eller raderas. Om Föreningen anser att du genom din begäran inte i tillräcklig mån styrkt din identitet, kan Föreningen komma att begära ytterligare information från dig.

Eftersom kamerabevakningen utförs med stöd av Föreningens berättigade intresse av att kunna uppfylla de syften som beskrivits ovan, har du också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. I sådana fall kan du även begära att Föreningen begränsar behandlingen i väntan på kontroll av huruvida Föreningens berättigade intresse väger tyngre än ditt berättigade intresse.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådant fall att publiceras på Föreningens webbplats. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna.

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma, eller om du vill kontakta oss med anledning av någonting annat som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på dataskydd@nordstan.se.

Om du anser att du inte fått dina rättigheter tillgodosedda av Föreningen, eller att Föreningen hanterat dina uppgifter i strid med gällande personuppgiftslagstiftning, har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen.