Lämna feedback

Laddar

Öppettider idag
torsdag 10-20
Öppettider idag
torsdag 10-20

Integritetspolicy FÖR PERSONUPPGIFTER

Nordstans Samfällighetsförening, org. nr 716409-3374, Götgatan 10, 411 05 Göteborg, (”Samfällighetsföreningen”), har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att vi behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Syftet med vår Integritetspolicy är att berätta hur vi behandlar dina personuppgifter samt vad vi använder dem till. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

 

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är information som är möjlig att knyta till dig, t. ex. ditt namn, din e-post eller liknande.

 

DÄRFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter när du använder våra olika tjänster och för att vi skall kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig, exempelvis när du beställer vårt nyhetsbrev, köper parkering eller presentkort. Vi strävar alltid efter att inte fråga efter fler uppgifter än vi behöver.


PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Samfällighetsföreningen är personuppgiftsansvarig för alla de personuppgifter som behandlas. Detta innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas samt att dina rättigheter tas tillvara. Vid frågor om personuppgiftbehandling kan du kontakta Dataskyddsombudet via e-postadressen dataskydd@nordstan.se.

Du finner alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy här på vår webbplats. I det fall att vi gör uppdateringar som är av avgörande art, så kommer du att få information kring detta på vår webbplats.

 

I VILKA FALL BEHANDLAS PERSONUPPGIFTER, PÅ VILKEN LAGLIG GRUND OCH HUR LÄNGE LAGRAS DE?

Vi behandlar dina personuppgifter antingen när vi har laglig grund för detta, när ett samtycke har getts eller baserat på en intresseavvägning. Laglig grund innebär att vi samlar in de personuppgifter som krävs för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden enligt lag. Samtycke innebär att du lämnat ditt samtycke till att vi får behandla en eller flera personuppgifter. Intresseavvägning innebär att vi gör en avvägning vilket kan resultera i att vi bedömer oss ha ett intresse av att få behandla dina personuppgifter.

Vissa sidor på vår hemsida innehåller länkar till hemsidor från tredje part. Dessa hemsidor har egna integritetspolicyer och Samfällighetsföreningen är inte ansvarig för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartshemsidor bör därför granska integritetspolicyerna för hemsidorna innan några personuppgifter skickas till dem.

Exempel på personuppgifter som samlas in och laglig grund för behandling:

 • För att hantera dina bokningar och betalningar till parkeringshuset samt för att förse dig med relevant information kring din bokning.

Vi samlar in ditt namn, adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer och betalningsuppgifter för att kunna administrera din bokning och betalning hos oss. Din bokning kan även komma att inkludera lagring av registreringsnummer. 

Laglig grund: Fullgörande av avtal.

Lagringstid: Dina uppgifter raderas ett år efter din senaste aktiva period.

 • För att hantera kundserviceärenden.

Du tillhandahåller personuppgifter till oss när du är i kontakt med oss exempelvis via mejl, telefon eller via sociala medier.

Laglig grund: Fullgörande av avtal.

Lagringstid: Uppgifterna raderas när ärendet är avslutat.

 • För att skicka marknadsföringserbjudanden och nyhetsbrev.

Om du själv registrerar dig har du möjlighet att ta emot nyhetsbrev från Nordstan gällande vad som händer i anläggningen m.m. Som prenumerant av vårt nyhetsbrev kan du själv avregistrera dig via länk i utskicket.

Laglig grund: Samtycke.

Lagringstid: Uppgifterna behandlas tills du avslutar prenumerationen.

 • För att kunna upprätthålla kontakt och samarbete med våra affärskontakter.

Personuppgifter så som namn, e-postadress och telefon, vilket företag du arbetar på m.m. samlas in från dig eller via andra kanaler så som företagets hemsida eller från våra andra affärskontakter.

Laglig grund: Berättigat intresse.

Lagringstid: Under den tid det finns en affärsmässig relation med det företag eller den organisation som du representerar.

 • För att kunna uppfylla vår bokföringsskyldighet enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter så som kontaktuppgifter m.m. som kan komma att framgå av verifikationer, fakturor och annat underlag som omfattas av Samfällighetsföreningens bokföringsskyldighet.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

Lagringstid: Den lagringstid som framgår av bokföringslagen.

 • För att hantera vår avtalsrelation med dig (exempelvis med leverantör eller samarbetspartner).

Personuppgifter så som exempelvis namn, position och kontaktuppgifter som framgår av ett gällande avtal eller i kommunikation mellan Samfällighetsföreningen och dig eller ett företag eller en organisation som du representerar.

Laglig grund: Fullgörande av avtal.

Lagringstid: Under den tid som avtalet gäller, eller den längre tid som stadgas på grund av att avtalet ingår som räkenskapsmaterial.

 • För att genomföra rekrytering av ny personal.

Personuppgifter som framgår av ditt CV, personliga brev eller andra handlingar som du, eller ett företag som vi anlitar för att hantera en rekrytering, kan komma att tillhandhålla oss under rekryteringsprocessen.

Laglig grund: Fullgörande av avtal och/eller samtycke.

Lagringstid: Under rekryteringsprocessen och två år därefter, för att Samfällighetsföreningen ska kunna försvara sig vid potentiella rättsliga anspråk. Om kandidaten inte fått aktuell tjänst eller skickat in sin ansökan spontant, kan Samfällighetsföreningen med stöd av dennes samtycke spara uppgifterna för framtida rekryteringar i två år.

 • Bildupptagning genom kamerabevakning för att kunna förebygga och utreda brott.

Personuppgifter i form av inspelat bildmaterial från kamerabevakning i syfte att förebygga och utreda brott samt för allmän trygghet och säkerhet.

Laglig grund: Intresseavvägning.

Kamerabevakningen av de allmänna ytorna i Nordstan utförs med stöd av Samfällighetsföreningens berättigade intresse av att kunna uppfylla syftena att (i) förebygga, avslöja och utreda brott, (ii) förebygga, förhindra och begränsa verkningarna av olyckor samt fara för människors liv och hälsa samt (iii) öka tryggheten för Nordstans besökare, fastighetsägare, hyresgäster och deras medarbetare och leverantörer. Samfällighetsföreningens berättigade intresse skall vägas mot intresset för besökare i Nordstan att inte bli övervakade.

I regeringens proposition 2017/18:223 s.31 avseende den nya kamerabevakningslagen skriver regeringen att ”Kamerabevakning kan vara särskilt betydelsefull i de brottsbekämpande myndigheternas verksamhet. På offentliga platser kan tekniken fungera som ett viktigt komplement till andra brottsförebyggande åtgärder. Kamerabevakning kan också underlätta avslöjandet av pågående brott och vara av avgörande betydelse i efterföljande utredningar. En effektiv brottsbekämpning bidrar i sin tur till ett tryggare samhälle. På senare tid har det blivit tydligt att det finns ett ökat behov och efterfrågan av kamerabevakning i samhället för brottsbekämpande och trygghetsskapande ändamål.”

Mot ovan angivna omständigheter ska vägas det intresse den enskilde har av att inte bli övervakad då denna befinner sig i Nordstan. Den enskildas integritetsintresse gör sig starkt gällande i och med att kamerornas upptagningsområde är omfattande och avser en stor del av de allmänna ytorna men Nordstan har särskilt beaktat att det är just samma personkrets som fångas på bild som kamerabevakningen avser att skydda. Detta bör enligt Samfällighetsföreningen väga upp för integritetsintrånget som bevakningen innebär. Dessutom bedömer Samfällighetsföreningen att de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna med behörighetsbegränsning medför att integritetsintrånget minskas.

Särskilt ska understrykas att den absoluta merparten av de insamlade personuppgifterna aldrig behandlas på annat sätt än genom 30 dagars lagring innan den tas bort. Även om kamerabevakningen visserligen innebär att en stor mängd uppgifter samlas in, innebär Samfällighetsföreningens rutiner att integritetsintrånget är mer begränsat. Samfällighetsföreningen har också vid bedömningen beaktat att sådan teknik inte använts som gör materialet sökbart. Endast en liten del av materialet ses av en begränsad skara behöriga personer i realtid och en ytterligare mindre del tas fram vid eventuella tillbud i sådana fall där det är motiverat med hänsyn till bevakningens syfte.

Det anses inte vara möjligt att uppnå samma eller likvärdiga resultat på annat sätt än att använda kamerabevakning.

Mot bakgrund av de uttalanden som gjorts av regeringen i proposition 2017/18:223 samt de ovan redovisade omständigheterna för Samfällighetsföreningen respektive den enskildes räkning, bedömer Samfällighetsföreningen att deras berättigade intresse av att bedriva kamerabevakning i Nordstan för de syften som angivits väger tyngre än de registrerades integritetsintresse.

Lagringstid: Samfällighetsföreningen lagrar som utgångspunkt inspelat material i max 30 dagar. Denna lagringstid är motiverad med hänsyn till brottsbekämpande myndigheters ärendehantering. Samfällighetsföreningen kan dock komma att spara inspelat material under en längre tid än 30 dagar om bildmaterialet behöver användas för att kunna utreda orsak till exempelvis olycka, samt för att förebygga att liknande sådana händelser inträffar i framtiden. Bilderna kommer då att sparas så länge som detta är nödvändigt för den aktuella utredningen. Samfällighetsföreningen kan också komma att spara bilder längre om det bedöms nödvändigt för att kunna tillvarata ett eget rättsligt anspråk, exempelvis ett skadeståndsanspråk på grund av skadegörelse. I sådant fall sker radering när personuppgifterna när dessa inte längre behöver behandlas för detta syfte.

I parkeringshuset sparas bilderna i max 90 dagar för de kunder som faktureras, men tas bort direkt när parkeringsavgiften är betald.

 

NÄR LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan lämna ut dina personuppgifter om det krävs för administrativt ändamål. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till externa mottagare t.ex. svenska myndigheter om det är ett krav eller till IT-konsulter som Samfällighetsföreningen från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system.

I de fall Samfällighetsföreningen överför eller ger tillgång till dina personuppgifter till externa mottagare som behandlar personuppgifter i egenskap av Samfällighetsföreningens personuppgiftsbiträde, har personuppgiftsbiträdesavtal med instruktioner om behandlingen tecknats med dessa parter.

 

DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) så har du ett antal rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Nedan har vi kort beskrivit vilka rättigheter du har. Du kan alltid vända dig till oss för att utöva dina rättigheter.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få ta del av dina personuppgifter och information om hur dessa behandlas. Du har rätt att begära en elektronisk kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätten begränsas dock för de fall där uppgifter omfattas av sekretess, om uppgifterna endast förekommer i ostrukturerat arbetsmaterial, dvs i löpande text som inte har fått sin slutliga utformning när begäran gjordes, som utgör minnesanteckningar eller liknande och som inte har behandlats längre än 1 år samt om uppgifterna inte säkert kan identifieras.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter som lagras av Samfällighetsföreningen.

Rätt till radering av personuppgifter/rätten att bli glömd

Rätten att bli glömd gäller endast om:

 • Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Behandlingen grundar sig på berättigade intresse som den registrerade bestrider och som avgörs vara ogiltiga.
 • Personuppgifterna har behandlats olagligt.

Rätt till begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot behandlingen

Under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär att dina personuppgifter inte längre får behandlas om inte Samfällighetsföreningen kan visa att den rättsliga grunden är tillämplig för behandlingen.

Rätt till dataportabilitet (rätt att överföra personuppgifter till ett annat företag)

Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter utlämnade av Samfällighetsföreningen i ett strukturerat, elektroniskt format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål

Om du tycker att Samfällighetsföreningen har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER PÅ ETT SÄKERT SÄTT

Vi arbetar för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer som behöver dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vi har rutiner och arbetssätt som ska säkerställa att våra system behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter i andra fall än de som anges i denna policy. Inspelningen från kamerabevakningen sker på krypterade iSCSI lagringar.  Inspelningarna förvaras enligt högsta möjliga säkerhetsnivå och rutin. Inspelningarna är placerade i separata låsta teknikutrymmen med begränsat tillträde där inget material kan extraheras ifrån utan att klientmjukvara med säkerhetsnycklar ifrån det centrala systemet Bosch VMS används. Vidare är förvaringsutrymmena låsta, inbrottsäkrade och larmade och endast ett fåtal behöriga personer har tillgång till dessa utrymmen. Kretsen av personer som har tillgång till det inspelade bildmaterialet är begränsat till ett fåtal personer.

 

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Så långt som möjligt försöker vi alltid se till att dina personuppgifter behandlas inom EU/EES.

 

KONTAKTA OSS

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta dataskydd@nordstan.se.

 

Senast uppdaterad 2020-08-31