Laddar

Öppettider idag
tisdag 11-19
Öppettider idag
tisdag 11-19

Nordstan följer myndigheternas rekommendationer och beslut gällande coronaviruset.

Läs mer här

Integritetspolicy avseende kamerabevakning i Nordstan

Nordstans Samfällighetsförening, org. nr 716409-3374 (”Föreningen”) har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande dig som behandlas av oss behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

För den kamerabevakning som sker av vissa delar av köpcentrumet, parkeringshuset och lastgatan (”Nordstan”), är Föreningen personuppgiftsansvarig och vi behandlar dina personuppgifter, dvs. de bilder av dig som fångas på våra kameror, i enlighet med den här integritetspolicyn och gällande personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till Föreningen vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

Föreningen är mån om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert varför vi använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till de personuppgifter som omfattas av vår kamerabevakning.

 

Varför utför vi kamerabevakning?

Syftet med att kamerabevaka köpcentrumet och parkeringshuset är att:

  • öka tryggheten för Nordstans besökare och de personer som har sin arbetsplats i fastigheterna;
  • förebygga, avslöja eller utreda brott (det sistnämnda genom att tillhandahålla brottsutredande myndigheter med bildmaterial för att i efterhand kunna utreda brott och lagföra gärningsmannen/männen); samt
  • förebygga och förhindra olyckor samt fara för människors liv och hälsa.

Syftet med att kamerabevaka lastgatan är att ha kontroll över vilka fordon och leveranser som där sker. Förutom detta sker bevakning av lastkajerna som finns på lastgatan så att det inte står brännbart material kvarlämnat som kan förorsaka brand.

Fram till den 1 augusti 2018, utför Föreningen den kamerabevakning som ovan beskrivits med stöd av tillstånd eller anmälan enligt reglerna i kamerabevakningslagen. Den kamerabevakning som utförs, sker dessutom och därefter, med stöd av Föreningens berättigade intresse att kunna bevaka Nordstan för att uppfylla de syften som ovan angivits.

 

Hur länge sparas bilderna?

Föreningen vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Därför kommer de bilder som bevaras att lagras i maximalt 30 dagar.

 

 

Överföring av personuppgifter

Föreningen kan komma att ge polis och räddningstjänst möjlighet att kunna koppla upp sig mot Föreningens kameror för att kunna förhindra fara för människors liv och hälsa och begränsa egendomsskador vid en pågående allvarlig händelse (exempelvis en pågående terrorhandling eller allvarlig brand). Föreningen kan också komma att lämna ut bildmaterial från kamerabevakningen på begäran av polis- eller åklagarmyndigheten vid en pågående brottsutredning där fängelse förekommer i straffskalan. Utöver detta överför Föreningen inte bilderna till någon annan part och därmed inte till någon utanför EU/EES.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar online, om du har ett konto på någon av våra webbplatser, eller genom att kontakta kundservice enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta kundservice. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Föreningens behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

 

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Föreningens webbplats. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna.

 

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta dataskydd@nordstan.se.